Natalya Solzhenitsyn (video)

President of the Solzhenitsyn Foundation,
widow of writer and Nobel-Prize winner Alexander Solzhenitsyn